Ακτινοφυσικός

Τα ακτινολογικά εργαστήρια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες Χ1, Χ2, Χ3 ανάλογα με τον αριθμό των μηχανημάτων που έχουν. Ανάλογα με την κατηγορία καθορίζονται  οι απαιτήσεις σε χώρους,  προσωπικό, διαδικασίες και ιατρικές πρακτικές.  Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης είναι στη κατηγορία Χ3. Αυτό απαιτεί την πλήρη απασχόληση ακτινοφυσικού για την παρακολούθηση της ακτινικής επιβάρυνσης λόγω των ιατρικών πρακτικών  από μηχανήματα που εκπέμπουν ακτίνες Χ. Αυτές οι πρακτικές περιλαμβάνουν:
ακτινογραφίες με σταθερό ή φορητό εξοπλισμό , ακτινοσκοπήσεις εντός ακτινολογικού τμήματος ή στα χειρουργεία, μαστογραφίες, αξονικές τομογραφίες και μετρήσεις οστικής πυκνότητας. Σύντομα και στεφανιογραφίες.
Στόχος των πρακτικών είναι η καλύτερη απεικόνιση με όσο το δυνατό μικρότερη δόση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη συνεργασία ιατρών , τεχνολόγων ,ακτινοφυσικού και τεχνικών.
Ο ακτινοφυσικός είναι υπεύθυνος για την ασφαλή λειτουργία των μηχανημάτων και την ακτινοπροστασία ασθενών, προσωπικού και κοινού. Εποπτικός και ελεγκτικός μηχανισμός   των παραπάνω πρακτικών είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.
Από το 2015 στις Ιατρικές πρακτικές που παρακολουθούνται και ελέγχονται είναι και οι μαγνητικές τομογραφίες παρ΄ ότι δεν παράγονται από ιονίζουσα ακτινοβολία.

Προσωπικό

Υπεύθυνη:  Παπανικολάου Χρυσούλα

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Γρ. Ακτινοφυσικού: 5519 / 2251351519