Επιτροπή Νοσοκομειακών λοιμώξεων

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/6-11-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης (Παράρτημα, σελ. 213-216) και σε εφαρμογή της αριθμ.Υ1/οικ.114971/18-2-2014 (ΦΕΚ 388 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργείου Υγείας, ανασυγκροτήθηκε η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου μας.

Έργο και Αρμοδιότητες της ΕΝΛ

Η ΕΝΛ είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την επιτήρηση και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων σε κάθε νοσοκομείο.

Καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων καθώς και το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της αντίστοιχης πολιτικής και στρατηγικής για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής και την πρόληψη των λοιμώξεων που συνδέονται με τη νοσηλεία των ασθενών στους Χώρους Παροχής Υγείας.

 Εισηγείται (βάσει τεκμηριωμένων εθνικών και διεθνών κατευθυντηρίων οδηγιών) μέτρα για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων που σχετίζονται με τη παρεχόμενη φροντίδα υγείας και επιτηρεί την εφαρμογή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης και στο πλαίσιο των οδηγιών και κατευθύνσεων του ΕΟΔΥ.
Σχεδιάζει και λαμβάνει μέτρα:

• Για την πρόληψη εμφάνισης των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

• Για τον περιορισμό της διασποράς των λοιμογόνων παραγόντων.

 • Για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση επιδημικών εξάρσεων.

• Για τη πρόληψη τροφιμογενών ή υδατογενών λοιμώξεων.

• Για τη συμμόρφωση του προσωπικού στις ασφαλείς για τον ασθενή ιατρονοσηλευτικές πρακτικές.

• Για την πρόληψη έκθεσης του προσωπικού σε λοιμογόνους παράγοντες.

 • Για την ορθή διαχείριση των αντιβιοτικών στο Νοσοκομείο .

 • Για την εφαρμογή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης στους κανόνες της Υγιεινής των Χεριών όλων των εργαζομένων σε όλους τους χώρους στο Νοσοκομείο ή στην Ιδιωτική Κλινική.