τεχνική υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία

Διοικητική Υπηρεσία

Προσωπικό

Διοικητής:  Καμπούρης Γεώργιος
Διευθύντρια:  Αναστασίου Μαρία
Υποδιευθυντής:  Ψούνος Αθανασίος

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
Γραμμ. Διοίκησης: 5379 / 2251351379
Γραμμ. Διοίκησης: 5375 / 2251351375
Διευθύντρια: 5355 / 2251351355
Υποδιευθυντής: 5363 / 2251351363
Πρόσβαση:
Βρίσκεται στο ισόγειο της παλιάς πτέρυγας