Δ.Ι.Ε.Κ Νοσοκομείου

Σχολή Νοσοκομείου

Με το προεδρικό διάταγμα 88 Αρ. Φύλλου 4 τεύχος Α τον Φεβρουάριο του 1989 ιδρύθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», Μέση Τεχνική Επαγγελματική Νοσηλευτική Σxολή διετούς φοιτήσεως, η οποία αποτελεί παράρτημα του Νοσοκομείου.

Από το 2015 (ΦΕΚ 1038 Τεύχος Β 3/6/16) έχει μετονομαστεί σε ΔΙΕΚ Γ. Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Εποπτεύεται και ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και  ακολουθεί  το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα   της  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του  Υπουργείου  Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Διοίκηση

Η Σχολή διοικείται από το εκάστοτε Δ.Σ. του Νοσοκομείου Μυτιλήνης.

Διδακτικό Προσωπικό

  • Διδάσκοντες είναι Εκπαιδεύτριες Νοσηλεύτριες ιατρικό προσωπικό, και άλλες ειδικότητες, σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης, ώστε να διαμορφώνονται άριστες προϋποθέσεις εκπαίδευσης των σπουδαστών.
  • Παράλληλα οι διδάσκοντες είναι σύμβουλοι των σπουδαστών και βρίσκονται σε ουσιαστική επαφή μαζί τους σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.
  • Διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή, οπτικοαουστικά μέσα.  

Θέματα Λειτουργίας

Σκοπός του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Τα προγράμματα σπουδών της αρχικής κατάρτισης αποτυπώνονται στους αντίστοιχους οδηγούς σπουδών, ανά ειδικότητα. Ο οδηγός σπουδών κάθε ειδικότητας περιλαμβάνει σαφές επαγγελματικό προφίλ και μαθησιακά αποτελέσματα που αναλύονται σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες κατά μάθημα και ειδικότητα. Επίσης, περιλαμβάνει το ωρολόγιο πρόγραμμα με διδακτέα ύλη θεωρητικής ή εργαστηριακής ενότητας.  Τα προγράμματα σπουδών, ανά ειδικότητα, της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, διαμορφώνονται και εποπτεύονται ως προς την εφαρμογή τους από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ..

Λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης με τον covid 19, που απαιτεί εξ αποστάσεως εκπαίδευση αναπτύχτηκε η πλατφόρμα Open eClass η οποία θα  βοηθήσει την συνέχιση του εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η πλατφόρμα Open eClass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων που αναπτύχθηκε και για το ΔΙΕΚ Γ. Ν. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ για την υποστήριξη Υπηρεσιών Σύγχρονης ή Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης η οποία θα ενισχύσει την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η εισαγωγή της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης δίνει νέες δυνατότητες στην εκπαίδευση, προσφέροντας ένα μέσο αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας εκπαιδευτή -εκπαιδευόμενου. Παράλληλα, υποστηρίζεται η ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, ανεξάρτητα από τους περιοριστικούς παράγοντες του χώρου και του χρόνου της κλασσικής διδασκαλίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ενός δυναμικού περιβάλλοντος εκπαίδευσης.

Ειδικότητες

Στο  ΔΙΕΚ του Γ. Ν. Μυτιλήνης λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας και

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Οι οποίες ανήκουν στην Ομάδα προσανατολισμού «Υγείας και Πρόνοιας»

 

Διάρκεια Σπουδών

Η φοίτηση στο Δ. Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Προϋπόθεση εγγραφής των ενδιαφερομένων στο ΔΙΕΚ είναι να είναι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, δομών της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β' Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ). Οι γενικές προϋποθέσεις εγγραφής στα Δ.ΙΕΚ ρυθμίζονται στην Υ.Α. 5954 «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

Ειδικά για την ειδικότητα Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η κατοχή διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας.

 

Προσωπικό

Διευθύντρια:  Βασιλική Ανδρεαδέλλη

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Δ.Ι.Ε.Κ : 2251048083
Fax:
Δ.Ι.Ε.Κ : 2251048083
Πρόσβαση:
Ε. Βοστάνη 31