Αίτηση Βεβαίωσης Νοσηλείας

Για υποβολή αιτήματος χορήγησης Βεβαίωσης νοσηλείας παρακαλείστε όπως πρώτα επικοινωνήσετε με το τμήμα Γραμματείας του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο 2251351354.

Η χορήγηση της βεβαίωσης προϋποθέτει την ταυτοποίηση με την προσκόμιση του απαραιτήτου στην αντίστοιχη αίτηση Δημόσιου εγγράφου.

Στοιχεία Αιτούντος

Περίοδος Νοσηλείας

π.χ. για προσκόμιση σε Ασφαλιστικό φορέα, Δικαστήριο, Εργασία

Παραλαβή Αίτησης

Παραλαβή από την Υπηρεσία: Η παραλαβή γίνεται από το γραφείο Πρωτοκόλλου, Δευτέρα ως Παρασκευή 12:00-14:00, επιδεικνύοντας το μέσο ταυτοποίησης που επιλέξατε και αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία