Πρόσοψη

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 άρθρο 10Α (ΦΕΚ 112Α 13/7/10), αναρτώνται στην ιστοσελίδα οι παρακάτω πίνακες που αφορούν στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού ανά ΚΑΕ