Παθολογικό

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Νοσηλευτική Υπηρεσία

Αποστολή:

Αποστολή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας αποτελεί η παροχή ποιοτικής, ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τις αρχές και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης και Δεοντολογίας, έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Η Νοσηλευτική Διεύθυνση, σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις και υπηρεσίες, συνδράμει στην αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία του Νοσοκομείου.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχει οριστεί η Χαλτσιοτάκη Ευαγγελία με την 3221/1-3-2022 απόφαση Διοικητή
 

Σκοποί και Αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι:

  • Η προώθηση και προαγωγή της Νοσηλευτικής Επιστήμης και της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στον τομέα αυτό
  • Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών με κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας
  • Η εξασφάλιση ετοιμότητας για την κάλυψη των επειγόντων περιστατικών και την αντιμετώπιση ενδεχομένων μαζικών καταστροφών ή απρόσμενων συμβάντων
  • Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τις Νομοθετικές διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
  • Η συνεργασία με άλλα νοσοκομεία και φορείς παροχής φροντίδας, με σκοπό την ενιαία εφαρμογή κλινικών οδηγιών και πρωτοκόλλων
  • Η οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών νοσηλευτικών προγραμμάτων

Τομείς:

Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις (3) τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων. Κάθε Νοσηλευτικός Τομέας διαρθρώνεται σε Νοσηλευτικά Τμήματα που ακολουθούν τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2889/2001, ως ακολούθως:

1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: καλύπτει τα Τμήματα, τις Ειδικές Μονάδες και τις Μονάδες του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας.

2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: καλύπτει τα Τμήματα και τις Ειδικές Μονάδες του Χειρουργικού Τομέα, τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα Χειρουργεία

3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: καλύπτει τα Τμήματα του Εργαστηριακού Τομέα, τα Διατομεακά τμήματα, τα Εξωτερικά Ιατρεία της Ιατρικής Υπηρεσίας και τον Ψυχιατρικό Τομέα

Δ/νση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας:  Χαλτσιωτάκη Ευαγγελία

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Γραμματεία Δ/ντριας Νοσ. Υπηρεσίας: 5390 / 2251351390
Πρόσβαση:
Βρίσκεται στο 2ο όροφο του παλιού κτιρίου