Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου

ΚΟΚΕΨΥΠΕ

(Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. πρώην Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο) αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης  και εξυπηρετεί τον 7ο Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων  της 2ης ΥΠΕ. (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ, 5184, Τεύχος Β’ 365/12.02.2019)

Με Σύσταση ΦΕΚ 3303 τ. Β'/2022 αριθμ. Γ3α/ΓΠ 24672/2022 Υπουργική Απόφαση, Σύσταση Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ως αποκεντρωμένη οργανική μονάδα του Γ.Ν.Μ. <Βοστάνειο>.

Το Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε. έχει ως κύριο στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των παιδιών, των εφήβων και των οικογενειών τους. Ο όρος ψυχική υγεία δεν σημαίνει μόνο την απουσία ή την εξάλειψη ψυχικών συμπτωμάτων. Προϋποθέτει και την εξασφάλιση μιας εσωτερικής ισορροπίας, μαζί με την δυνατότητα για ευχαρίστηση, ικανοποίηση και συνεχή εξέλιξη του ατόμου. Κάθε παιδί αντιμετωπίζεται ως μοναδική οντότητα και ως μέρος ενός ευρύτερου συνόλου.  Η προσέγγιση βασίζεται στις γενικές αρχές του διαγνωστικού και θεραπευτικού μοντέλου, αλλά είναι ταυτόχρονα εξατομικευμένη και λαμβάνει υπόψη την μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Το θεραπευτικό πλαίσιο είναι βασισμένο σε σύγχρονες μορφές αντιμετώπισης της παιδικής και εφηβικής ψυχοπαθολογίας. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι ολιστικός με παράλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις όπου είναι απαραίτητο (παιδοψυχιατρική και ψυχολογική παρέμβαση, εργοθεραπεία-αισθητηριακή ολοκλήρωσηλογοθεραπεία, οικογενειακή θεραπεία, θεραπεία τραύματος, κοινωνική υποστήριξη κτλ.) Υπάρχει συνεργασία με την οικογένεια και το σχολείο και δίκτυο συνεργασίας με φορείς που ασχολούνται με το παιδί και τον έφηβο.  

Παρεχόμενες Υπηρεσίες:

Το Κέντρο καλύπτει όλες τις ομάδες του πληθυσμού και όλο το φάσμα των ψυχικών διαταραχών της παιδικής και εφηβικής ηλικίας (0 -18 ετών). Παρέχει κλινικές, εκπαιδευτικές, ερευνητικές, προληπτικές και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες στον τομέα της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Κλινικές Υπηρεσίες 

 • Διαγνωστική Εκτίμηση

 • Συμβουλευτική προς τους γονείς

 • Θεραπευτικές παρεμβάσεις ανάλογα με την περίπτωση

 • Έκδοση γνωματεύσεων για ΕΟΠΥΥ, ΚΕΠΑ μετά από πλήρη διαγνωστική αξιολόγηση.

 • Διασυνδετική - με την Παιδιατρική Κλινική και άλλες κλινικές του ΓΝΜ

 • Αξιολόγηση ανηλίκων κατόπιν Εισαγγελικής εντολής

 • Πραγματογνωμοσύνες

 • Συμμετοχή στις εφημερίες του Γεν. Νοσ. Μυτιλήνης για την εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.

Πρόληψη

 • Πρώιμη ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών

 • Συνεργασία με άλλες δομές και φορείς (ΕΟΔΥ, ΚΕΣΥ, δικαστήρια ανηλίκων, αστυνομία κλπ).

 • Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς όλων των βαθμίδων, σχολικούς συμβούλους και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

 • Ομάδες ψυχοεκπαίδευσης και υποστήριξης γονέων

 • Σεμινάρια ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας σε φορείς και δομές που ασχολούνται με παιδιά

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 • Οργάνωση και παρακολούθηση συνεχούς εσωτερικού προγράμματος εκπαίδευσης των μελών της Διεπιστημονικής Ομάδας στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και ομάδες εποπτείας των κλινικών περιστατικών

 • Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών (Ψυχολόγων,Λογοθεραπευτών, Εργοθεραπευτών) και στην πρακτική Άσκηση Κοινωνικών Λειτουργών

 • Παροχή εκπαιδευτικού πρόγραμματος και εποπτεία σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας από τον χώρο του Προσφυγικού

Επιστημονικές - Ερευνητικές δραστηριότητες

Υποβολή Αιτήματος:

Το αίτημα υποβάλλεται αποκλειστικά από τους έχοντες την επιμέλεια–κηδεμονία του παιδιού συμπληρώνοντας το “Έντυπο Πρώτων Πληροφοριών” διαδικτυακά ή τηλεφωνικά στη γραμματεία (22510 46774), ή με επίσκεψη στο Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.

Στην συνέχεια γίνεται επεξεργασία του Αιτήματος σας και ορίζεται το 1ο ραντεβού με την Κοινωνική Λειτουργό ή την Ψυχολόγο του Κέντρου για τη λήψη του ιστορικού του παιδιού. Το 1ο ραντεβού αφορά μόνο τους γονείς χωρίς την παρουσία του παιδιού.

Λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα σας και έχοντας ως στόχο την ολόπλευρη αξιολόγηση του παιδιού, η διεπιστημονική ομάδα αποφασίζει ποιοι θεραπευτές θα αξιολογήσουν το παιδί και προγραμματίζονται τα αντίστοιχα ραντεβού αξιολόγησης, για τα οποία θα ενημερωθείτε μέσω mail ή μέσω τηλεφώνου. Μετά την αξιολόγηση ορίζεται συνεδρία ενημέρωσης για τους γονείς.
 

Η συλλογή και διαχείριση των προσωπικών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και λαμβάνοντας υπόψη την “Δήλωση Συγκατάθεσης”.

Έντυπα προς Συμπλήρωση

Η ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ απαρτίζεται από:

 • Ψυχίατρο Παιδιών και Εφήβων - Μήλτσιου Ελένη
 • Ψυχολόγο - Σχοιναράκη Γεωργία
 • Εργοθεραπευτή (S.I.T.) - Ντινιακός Παναγιώτης
 • Λογοπεδικό - Μαυρουδή Μαρία
 • Διοικητικός Υπάλληλος - Μπογιατζόγλου Μαρία

Προσωπικό

Κλινική Ψυχολόγος-Υπεύθυνη:  ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επιστημονικά Υπεύθυνη:  Σχοιναράκη Γεωργία

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.: 22510 46774
Fax:
Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.: 22510 46536
Πρόσβαση:
Αλκαίου 29, Μυτιλήνη