Προσωπικά Δεδομένα

Η παρακάτω πολιτική ασφάλειας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων του οργανισμού η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια συμμόρφωσης του οργανισμού  με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – ΕΕ 2016/679) ο οποίος τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018.
Στο πλαίσιο αυτό θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε ότι: 

Σκοπός

Ο οργανισμός επιδιώκει την παροχή των Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύον Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο και τις λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις του με τρόπο που να προστατεύονται τα πληροφοριακά δεδομένα και ιδιαίτερα τα προσωπικά από εκούσια ή ακούσια κλοπή, καταστροφή, ή χρήση κατά παράβαση των Νόμων και των Κανονιστικών Διατάξεων.

Ο σκοπός της ασφάλειας της πληροφορίας είναι να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του οργανισμού και να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους που επαπειλούν τα δεδομένα, αποφεύγοντας περιστατικά ασφαλείας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα περιστατικά αυτά.

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων

Στόχος της παρούσας πολιτικής είναι να προστατέψει τα Πληροφοριακά Δεδομένα του οργανισμού από όλες τις εσωτερικές, εξωτερικές, εκούσιες ή ακούσιες απειλές.
Οι  στόχοι του οργανισμού σχετικά με την Ασφάλεια των Δεδομένων είναι:

 • Τα Πληροφοριακά Δεδομένα να είναι προστατευμένα από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμότητα και η διατήρηση των Πληροφοριακών Δεδομένων, όπως νομίμως προβλέπεται.
 • Να τηρούνται πάντα οι αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας κατά την επεξεργασία των Πληροφοριακών Δεδομένων.
 • Τα Πληροφοριακά Δεδομένα να συλλέγονται μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. 
 • Τα Πληροφοριακά Δεδομένα να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Να διασφαλίζεται η τήρηση των νομοκανονιστικών απαιτήσεων.
 • Να παρέχεται εκπαίδευση πάνω στην Ασφάλεια των Δεδομένων για όλο το προσωπικό.
 • Όλα τα πραγματικά ή καθ’ υποψία περιστατικά ασφαλείας να αναφέρονται στον ΥΠΔ και να διερευνώνται πλήρως.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται επιμέρους Τεχνικά Μέτρα, Πολιτικές Ασφαλείας και Διαδικασίες, όπου περιγράφονται και όλες οι σχετικές αρμοδιότητες του προσωπικού και οι οποίες διασφαλίζουν και αποδεικνύουν ότι η διαχείριση των πληροφοριακών δεδομένων διενεργείται σύμφωνα με το Νομοκανονιστικό Πλαίσιο.

Τα εν λόγω Μέτρα, Πολιτικές και Διαδικασίες επανεξετάζονται και επικαιροποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις Πολιτικές Ασφαλείας που διέπουν τη λειτουργία του οργανισμού και εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή όλων των απαραίτητων πόρων και μέσων για την εφαρμογή της παρούσας και των επιμέρους Πολιτικών Ασφαλείας.

Πολιτική ασφάλειας δεδομένων ιστοσελίδας  

Κατά την υποβολή των  αιτήσεων σας μέσω της ιστοσελίδας  δεν αποθηκεύεται κανένα προσωπικό στοιχείο σας. Τα  προσωπικά δεδομένα, που συλλέγονται στις φόρμες αιτήσεων, περιορίζονται στα απαραίτητα προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημά σας.
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, παρά μόνο στα απαραίτητα τμήματα του Νοσοκομείου προκειμένου να διεκπεραιωθεί το αίτημα σας.   
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Καταγγελία

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία  στον dpo του Νοσοκομείου στο τηλέφωνο  2110104013  ή στην διεύθυνση 

DEFINE ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
    ΑΦΜ 998191670
    ΑΡ. ΓΕΜΗ 8471101000
    ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΡΟΣΙΝΗ 10
    ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ , 14452

ΤΗΛ. 2110104013 , email   dposervice@define.gr

ή και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο τηλέφωνο 210-6475600 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 • Υπουργείο Υγείας:  www.moh.gov.gr/articles/gdpr
 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://ec.europa.eu/info/law/law–topic/data–protection_el
 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:  www.dpa.gr

Πολιτική cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα www.vostanio.gov.gr ;

Οι τύποι των cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα είναι μόνιμα cookies (persistent cookies) και προσωρινά cookies (session cookies).

 • Τα προσωρινά cookies (session cookies) που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα διαγράφονται μετά το πέρας της περιήγησής σας ή / και μετά το κλείσιμο του browser.
 • Τα μόνιμα cookies (persistent cookies) παραμένουν στον υπολογιστή ή την συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς, ή για ένα προκαθορισμένο στο cookie χρονικό διάστημα.

Επίσης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, ορισμένοι συνεργάτες μας (Google Analytics) τοποθετούν, για λογαριασμό μας, cookies (third-party cookies). Με αυτά τα cookies συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον διαδικτυακό τόπο μας.

Ποια cookies χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και τι πληροφορίες συλλέγονται;

 Η ιστοσελίδα www.vostanio.gov.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:

Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies. Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

Cookies Διαχείρισης κίνησης. Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Bασικά Cookies και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας,  να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.

 • Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε ακολουθώντας τη διαδρομή:

Για Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Για Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=el

Για Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.

 • Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να έχετε  πρόσβαση σε αυτά, να τα διορθώσετε και να τα συμπληρώσετε ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies και κατ’ επέκταση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην www.vostanio.gov.gr,  μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@vostanio.gov.gr

Αλλαγές στην Πολιτική cookies.

Η παρούσα Πολιτική Cookies ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα Πολιτική. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2018. Σε περίπτωση τροποποίησής της θα αναφέρεται η ημερομηνία που αυτή έλαβε χώρα. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Πολιτική Cookies, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση.