Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας

Στο Νοσοκομείο μας λειτουργεί, βάσει του άρθρου 60 του Ν. 4368/2016 (21 Α΄) και της Υ.Α. Α3δ/Γ.Π.οικ.10976 (662 Β΄/2.3.2017), Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔ).

Το Γραφείο επικοινωνεί και συνεργάζεται συστηματικά με κάθε υπηρεσία του νοσοκομείου καθώς και με την 2η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Π.Ε.), την Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωμάτων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, την Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και τις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Επίσης, το Γραφείο συνεργάζεται, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, με τον Συνήγορο του Πολίτη, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

 • Το Γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό, στο ισόγειο της παλαιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου, στο χώρο των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων.
 • Ωράριο υποδοχής πολιτών : εργάσιμες ημέρες 08:00 π.μ. – 14:30 μ.μ.
 • Στο γραφείο μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς, οι συνοδοί τους και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και φορείς  με τη φυσική παρουσία τους ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας (ΓΠΔΛΥΥ)

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο Γραφείου 2251351386

Αφροδίτη Παπαδάκη

ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού

papadaki@vostanio.gov.gr

Στέλλα Γιακουμή

ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΠΔΛΥΥ

Στο Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί των ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωσή τους για θέματα του Νοσοκομείου και να υποβάλουν καταγγελίες και ευχαριστήριες επιστολές που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, οι πολίτες μπορούν να καταθέτουν οποιαδήποτε πρόταση που θα ενισχύσει το έργο της Διοίκησης και του γραφείου μας.

Οι δράσεις του Γραφείου στοχεύουν να συμβάλουν στη διευθέτηση υποθέσεων που απορρέουν από την άσκηση του δικαιώματος του Πολίτη για την υγεία του, αποσκοπώντας στην εξομάλυνση και εξάλειψη δυσλειτουργιών που παρεμποδίζουν την εξυπηρέτηση του Πολίτη και κατ’ επέκταση και το έργο των εργαζόμενων στον Υγειονομικό Τομέα, με απώτερο στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου.
Το Αυτοτελές Γραφείο υπάγεται απ’ ευθείας στη Διοίκηση και η λειτουργία του αποτελεί προέκταση εκείνης, στοχεύοντας να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των μονάδων του Νοσοκομείου. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΠΔΛΥΥ

Ενδεικτικά, το Γραφείο σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες, όπως ορίζονται από τις οργανικές διατάξεις του Νοσοκομείου, μεριμνά για:

 1. Την ενημέρωση σχετικά με τις ενδονοσοκομειακές διαδικασίες και τα δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
 2. Την έγκαιρη ενημέρωση των ανασφάλιστων ασθενών και των οικείων τους, για τις διαδικασίες υγειονομικής και φαρμακευτικής κάλυψής τους όπως και για την επιτυχή διεκπεραίωση των σχετικών διαδικασιών σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης των Νοσοκομείων.
 3. Την παρακολούθηση εξυπηρέτησης των Ληπτών/τριών εντός του νοσοκομείου ή σε εξωνοσοκομειακή υπηρεσία του ιδρύματος.
 4. Τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων. Επίσης τη συλλογή θετικών εντυπώσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, προκειμένου να εντοπίζονται και να προωθούνται οι καλές πρακτικές.
 5. Τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στον Συνήγορο του Πολίτη, στην Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στις Επιτροπές Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας και Ψυχικής Υγείας και σε κάθε σχετική ελεγκτική αρχή.
 6. Την παρέμβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες του νοσοκομείου για την ομαλή διευθέτηση των προκυπτουσών διαφορών και την ποιοτική εξυπηρέτηση των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας.
 7. Την ενημέρωση του προσωπικού του νοσοκομείου σχετικά με τις ορθές κάθε φορά πρακτικές, με βάση τη νομοθεσία και την ιατρική δεοντολογία.
 8. Τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών υποδοχής και εξυπηρέτησης των ληπτών/τριών υπηρεσιών υγείας και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους.
 9. Το προσωπικό, που στελεχώνει το Γραφείο, τηρεί αρχεία και προβαίνει σε στατιστική καταγραφή και επεξεργασία των θεμάτων που προέκυψαν και αντιμετωπίστηκαν, έτσι ώστε να συντάσσονται εξαμηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων, οι οποίες υποβάλλονται στην Διοίκηση του Νοσοκομείου, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ληπτών/τριών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια.
 10. Ειδικότερα, αναφορικά με τα παράπονα και τις καταγγελίες, καταγράφονται υποχρεωτικά από το Γραφείο τα στοιχεία του ασθενούς, η ημερομηνία εισόδου - εξόδου του, τα σημεία επαφής του με τις υπηρεσίες του νοσοκομείου (τμήματα), καθώς και κάθε είδους λεπτομέρεια που θα διευκολύνει την παρακολούθηση της καταγγελίας, την επιβεβαίωση των πραγματικών περιστατικών, την παρέμβαση και τις ενέργειες του Γραφείου, τη λήψη γενικότερων βελτιωτικών μέτρων, καθώς και την αρχειοθέτηση της καταγγελίας, με σκοπό τη συμπερίληψή της στις εκθέσεις που συντάσσει το Γραφείο.

Συνοπτικά, το Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας μεριμνά για την τήρηση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσερχόμενων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΣΥ όπως αυτές απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Στο άρθρο 47 του Ν.2071/1992 αναφέρονται αναλυτικά τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς.
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα :

 • να προσεγγίζει τις κατάλληλες για την ασθένειά του υπηρεσίες του Νοσοκομείου (δικαίωμα προσέγγισης υπηρεσιών υγείας).
 • να δεχθεί υπηρεσίες φροντίδας με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του (δικαίωμα σεβασμού στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια).
 • να συγκατατεθεί ή να αρνηθεί κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη που πρόκειται να διενεργηθεί σε αυτόν. Σε περίπτωση ασθενούς με μερική ή πλήρη διανοητική ανικανότητα, η άσκηση αυτού του δικαιώματος γίνεται με το πρόσωπο που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του (δικαίωμα συγκατάθεσης σε διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις).
 • να πληροφορηθεί ό,τι αφορά στην κατάσταση της υγείας του και να λαμβάνει αποφάσεις ή να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων που είναι δυνατό να προδικάσουν τη μετέπειτα ζωή του (δικαίωμα πληροφόρησης και λήψης αποφάσεων).
 • να πληροφορηθεί πλήρως και εκ των προτέρων για τους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιασθούν ή να προκύψουν λόγω εφαρμογής σε αυτόν ασυνήθιστων ή πειραματικών διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. Η εφαρμογή των πράξεων αυτών στον ασθενή λαμβάνει χώρα μόνο ύστερα από συγκατάθεση του ιδίου, η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Ο ασθενής πρέπει να αισθάνεται τελείως ελεύθερος στην απόφασή του να δεχθεί ή να απορρίψει ανά πάσα στιγμή κάθε συνεργασία με σκοπό την έρευνα ή την εκπαίδευση (δικαίωμα ενημέρωσης για κινδύνους και συμμετοχή σε έρευνα και εκπαίδευση).
 • να προστατεύεται η ιδιωτική του ζωή. Ο απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών σημειώσεων και των ευρημάτων, πρέπει να είναι εγγυημένος (δικαίωμα προστασίας ιδιωτικής ζωής).
 • να αντιμετωπίζεται με σεβασμό και να του αναγνωρίζονται οι θρησκευτικές και ιδεολογικές του πεποιθήσεις (δικαίωμα σεβασμού θρησκευτικών και ιδεολογικών πεποιθήσεων).
 • να παρουσιάζει ή να καταθέτει διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λαμβάνει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών και αποτελεσμάτων (δικαίωμα διαμαρτυριών και ενστάσεων).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό του. Πιο συγκεκριμένα:

 • αν οι ασθενείς είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο Ταμείο οφείλουν πριν από την μετακίνησή τους στην κλινική να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νοσηλείας στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • αν οι ασθενείς είναι ανασφάλιστοι οφείλουν να καταβάλουν το αντίτιμο της νοσηλείας τους στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών (με μικρή προκαταβολή στην εισαγωγή και εξόφληση στο εξιτήριο).
 • αν οι ασθενείς είναι ανασφάλιστοι και άποροι οφείλουν να ενημερώσουν έγκαιρα την κοινωνική λειτουργό του Νοσοκομείου.
 • οι ασθενείς οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με το ιατρικό τους ιστορικό και να εκφράζουν καθαρά τις ανάγκες και τη θέλησή τους.
 • οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό καθώς και τους άλλους ασθενείς.
 • οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν του κανόνες κοινής ησυχίας και να μη χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση και ραδιόφωνο (χωρίς ατομικά ακουστικά).
 • οι επισκέπτες των ασθενών οφείλουν να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου και να μη μεταφέρουν είδη διατροφής για τους ασθενείς στους χώρους του νοσοκομείου.
 • η παραμονή συνοδών στους χώρους νοσηλείας εκτός των ωρών επισκεπτηρίου δεν επιτρέπεται χωρίς ειδική γραπτή άδεια.
 • τόσο οι ασθενείς όσο και οι επισκέπτες οφείλουν να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων και να μη διατηρούν τρόφιμα και άνθη στους χώρους νοσηλείας.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ
ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.