Τμήμα Οικονομικού

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Είναι υπεύθυνο για:

 • Το σύνολο των λογιστικών δραστηριοτήτων, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων.
 • Τη σύνταξη του οικονομικού σχεδιασμού – προϋπολογισμού, τον έλεγχο παρακολούθησής του, καθώς και τον απολογισμό κατά μήνα και έτος.
 • Την έκδοση ισοζυγίων εσόδων-εξόδων και υλικών.
 • Τη σύνταξη και παρακολούθηση των τμηματικών προϋπολογισμών.
 • Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του νοσοκομείου.
 • Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος).
 • Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου (BI Forms).
 • Ανάρτηση αποφάσεων πράξεων διοικητικών οργάνων στο πρόγραμμα Διαύγεια (δεσμεύσεις πιστώσεων).
 • Έλεγχος δαπανών – έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.

ΤΑΜΕΙΟ

Είναι υπεύθυνο για:

 • Την είσπραξη των απαιτήσεων του Νοσοκομείου, για την παροχή υπηρεσιών υγείας από τους ασφαλιστικούς φορείς, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής.
 • Τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου από το Ταμείο.
 • Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του νοσοκομείου, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών.
 • Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, τράπεζες, προμηθευτές κ.λ.π. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών).

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

Είναι υπεύθυνο για:

 • Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του μόνιμου και του επικουρικού προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων μισθοδοσίας.
 • Την προετοιμασία των εφημεριών-υπερωριών του μόνιμου και του επικουρικού προσωπικού, καθώς και των πρόσθετων εφημεριών του ιατρικού προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των καταστάσεων .
 • Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του νοσοκομείου (BI Forms).
 • Την έκδοση βεβαιώσεων μισθοδοσίας προσωπικού φορολογικής χρήσης.

ΝΟΣΗΛΙΑ

Είναι υπεύθυνο για:

 • Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη, και ανά ασφαλιστικό φορέα.
 • Την αποστολή των σχετικών αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, για την είσπραξη των απαιτήσεων από τους ασφαλιστικούς φορείς.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Είναι υπεύθυνο για:

 • Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των φαρμάκων.
 • Την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού,
 • Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών, παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.
 • Την έκδοση και την αποστολή παραγγελιών προς τους προμηθευτές, για την παροχή υπηρεσιών, προμήθεια αποθεμάτων και πάγιου εξοπλισμού.
 • Την καταχώρηση των παραστατικών τιμολόγησης των προμηθευτών. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Είναι υπεύθυνο για:

 • Την παρακολούθηση όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ανάρτηση δημοσίων συμβάσεων στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), τη σύνταξη του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
 • Την Προκήρυξη, διενέργεια και κατακύρωση των Δημόσιων και Συνοπτικών διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, σε αναλώσιμο και μη υλικό, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής, του μηχανολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου.
 • Την διενέργεια και κατακύρωση των εξωσυμβατικών  αιτημάτων προμήθειας υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
 • Την σύνταξη και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους προμηθευτές.

Προσωπικό

Προϊστάμενος:  Κουκούλας Δημήτρης

Επικοινωνία

Τηλέφωνα:
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: 5360 / 2251351360
Γρ. Προϊστάμενου: 5359 / 2251351359
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ: 5293 / 2251351293
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: 5351 / 2251351351
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: 5356 / 2251351356
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 5358 / 2251351358
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΗΛΙΩΝ: 5353 / 2251351353
Πρόσβαση:
Οι οικονομικές υπηρεσίες βρίσκονται στο ισόγειο της παλιάς πτέρυγας