Επόπτης Δημ. Υγείας

ΣΚΟΠΟΣ:

 είναι η εφαρμογή ενεργειών, έτσι ώστε να προστατεύεται και να προάγεται η Δημόσια Υγεία στο χώρο του Νοσοκομείου.        

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ :


- Οι δειγματοληψίες τροφίμων νερού και ποτών για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο.
- Ο υγειονομικός έλεγχος συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.
- Η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.
- Η εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης αποβλήτων (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, μπαταρίες κ.λπ.).
- Ο υγειονομικός έλεγχος όλων των χώρων του Νοσοκομείου.
- Η αγωγή υγείας και εκπαίδευση προσωπικού, εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό την ενημέρωση και αλλαγής του τρόπου συμπεριφοράς του προσωπικού.
- Συμμετοχή στην επιτροπή ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων  και  εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων.
- Η οργάνωση συντονισμός και εποπτεία προγραμμάτων εντομοκτονίας, μυοκτονίας  και απολυμάνσεων.
- Η συμμετοχή σε επιτροπές ή άλλα συλλογικά όργανα του Νοσοκομείου, για την εισήγηση προτάσεων, σε θέματα που αφορούν τη Δημόσια υγεία και την προστασία του Νοσοκομειακού περιβάλλοντος.
- Η συνεργασία με κεντρικές υπηρεσίες για την εφαρμογή της υγειονομικής πολιτικής, που κάθε φορά προτείνεται.
- Η συμμετοχή στην οργάνωση και εκτέλεση υγειονομικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων δημόσιας υγείας.
- Ο εντοπισμός, επισήμανση των υγειονομικών προβλημάτων του Νοσοκομείου και προτάσεις για την επίλυσή τους

Προσωπικό

Υπεύθυνη:  Κασσάνδρα Αντωνίου

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Εποπτης Υγείας: 5366 / 2251351366
Πρόσβαση:
Βρίσκεται στο δεύτερο όροφο της παλιάς πτέρυγας του Νοσοκομείου