Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C»

Διαβουλεύσεις | 03/12/2021

                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , καλεί κάθε ενδιαφερόμενο, να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στη ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στη Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ UV-C ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ‘’ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ’’»
Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «Βοστάνειο».
Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.

 

                                                                                  Ο Διοικητής

 

                                                                          ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ