Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας

Το τμήμα Βιοϊτρικής Τεχνολογίας είναι επιφορτισμένο με τα ακόλουθα:

  • Την ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία του  ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου που εξασφαλίζεται μέσω της  προληπτικής συντήρησης  καθώς και της επισκευή του
  • Τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφαλείας
  • Την σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης
  • Την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
  • Τις εισηγήσεις για την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος
  • Την παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στη βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξής τους στο νοσοκομείο
  • Τη διαχείρηση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό
  • Την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική υποστήριξη των ανάλογων ερευνητικών προγραμμάτων

Προσωπικό

Προϊστάμενος:  Αθανάσιος Πανσεληνάς

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:
Βιοϊατρική Τεχν/ια: 5117 / 2251351117