ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 22.12.2011

Διαγωνισμοί | 30/11/2011

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παραρτήματος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, όπως αυτές ισχύουν,

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 450.000,00) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.