Συλλογή προσφορών για την ανάθεση συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου

Διαγωνισμοί | 06/10/2021

              Συλλογή προσφορών  με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Νοσοκομείου για ένα έτος.
             Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Διαύγεια.
            Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.