Συλλογή προσφορών για Προμήθεια Βενζίνης και Πετρελαίου Κίνησης

Διαγωνισμοί | 04/10/2021

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 67/2021

Διενεργούμε Συλλογή προσφορών με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) επί της νόμιμα διαμορφωμένης κάθε φορά ανώτερης μέσης λιανικής τιμής πώλησης  του είδους την ημέρα παράδοσης (η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του παρατηρητηρίου τιμών)    (CPV 09132100-4)

            Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στη Διαύγεια & στο ΚΗΜΔΗΣ.

                 Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό για το σύνολο των προσφερομένων ειδών πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους συμπληρωματικούς όρους