Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Την Προμήθεια Ειδών Εστίασης Μ.Χ

Διαγωνισμοί | 15/03/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της υπ’ αριθμ.4η/07-03-2023 (θέμα 10ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια  ειδών εστίασης μ.χ. του Νοσοκομείου (CPV : 39222110-8).
Προϋπολογισμός δαπάνης 29.999,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 28-03-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα.Σκλεπάρη Μαρία τηλ.2251351351.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gov.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

                                                  

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ