Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση συντήρησης και επισκευής της πισινας στο ΚΕΦΙΑΠ

Διαγωνισμοί | 16/03/2023

       Εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών, σε ΕΥΡΩ
ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση
συντήρησης και επισκευής της πισίνας στο ΚΕΦΙΑΠ για δύο (2) έτη.

      Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον
ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής
στη Διαύγεια στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Site του Νοσοκομείου.

     Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό πρέπει να
υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με
αντίγραφα, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.