Προκήρυξη Προσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Συντήρηση Ψυκτικών Μηχανημάτων

Διαγωνισμοί | 31/12/2021

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

       Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 29η/13-12-2021 (θέμα 14ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση των ψυκτικών συγκροτημάτων της Ν1- Ν2 και Ν5 πτέρυγας του Νοσοκομείου

(cpv:50730000-1,  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για ένα έτος.

         Προϋπολογισμός δαπάνης  10.000,00 ευρώ  χωρίς   Φ.Π.Α.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 14-01-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gov.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.