Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για τη τακτική και έκτακτη συντήρηση συστημάτων νερού

Διαγωνισμοί | 09/12/2021

                                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 28η/22-11-2021 (θέμα 21ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την τακτική και έκτακτη συντήρηση συστημάτων νερού του ΓΝΜ για ένα έτος, (CPV : 45259000-7).

Προϋπολογισμός δαπάνης 20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.