Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών για τη προμήθεια εντύπων

Διαγωνισμοί | 01/02/2024

                                                                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

     Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η/11-12-2023 (θέμα 18ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εντύπων για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV : 22820000-4).

     Προϋπολογισμός δαπάνης 13.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 15-02-2024 ημέρα   Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στο Νοσοκομείο.