Προκήρυξη Εκδηλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Μηχανηματών της ΜΤΝ

Διαγωνισμοί | 12/01/2022

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

         Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της υπ’ αριθμ. 29η/13-12-2021(θέμα 7ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων ΜΤΝ (CPV : 33100000-1).

         Προϋπολογισμός δαπάνης 30.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 25/1/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

         Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Χατζηλάμπρου Νικόλαος τηλ. 2251351354.

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gov.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.