Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια είκοσι (20) τεμαχίων αρθροπλαστικής γόνατος με χρήση πλοηγού

Διαγωνισμοί | 22/03/2023

                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

      Το  Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ.4η/07-03-2023 (θέμα 12ο) απόφασης Δ.Σ.,  προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια είκοσι (20) τεμαχίων αρθροπλαστικής γόνατος με χρήση πλοηγού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου (CPV : 33141700-7).

     Προϋπολογισμός δαπάνης 28.370,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

     Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 04/04023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.