Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια αντιδραστηρίων χρωμοσωμικών ανωμαλιών

Διαγωνισμοί | 29/11/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 27η/12-11-2021 (θέμα 5ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αντιδραστηρίων χρωμοσωμικών ανωμαλιών με συνοδό εξοπλισμό της Μ.Π.Μ.Α. για ένα (1) έτος (CPV : 33696300-8).

Προϋπολογισμός δαπάνης 22.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.