Προκήρυξη δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη προμήθεια μασκών - σκουφιών

Διαγωνισμοί | 15/11/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 24η/01-10-2021 (θέμα 38ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μασκών – σκουφιών για ένα (1) έτος, (CPV : 33140000-3).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 142617.

Προϋπολογισμός δαπάνης 38.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.