Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την προμήθεια γαντιών

Διαγωνισμοί | 12/10/2021

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 22η/7-9-2021 (θέμα 16ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γαντιών για ένα (1) έτος, (CPV : 33141420-0).

Προϋπολογισμός δαπάνης 127.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 2-11-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.