Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικού υλικού

Διαγωνισμοί | 08/12/2021

                                                                                    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 25η/15-10-2021(θέμα 2ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς βιολογικού υλικού (CPV : 60000000-8).
Προϋπολογισμός δαπάνης 39.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.24%