Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων (Μάγειρες)

Διαγωνισμοί | 01/04/2024

                                                                   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 5η /20.3.2024 (θέμα 7ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό, για την  ανάδειξη  αναδόχου παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων (Μάγειρες) του Νοσοκομείου – CPV 55322000-3, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 105.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (24%), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).      

        Προϋπολογισμός δαπάνης 105.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.24%.

        Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις  16/4/2024  ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.