Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για τη προμήθεια γάζας – επιδέσμων και χαρτοβάμβακα

Διαγωνισμοί | 17/03/2023

                                                                            ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

         Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 4η/07-03-2023 (θέμα 8ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γάζας – επιδέσμων και χαρτοβάμβακα  για ένα (1) έτος,  (CPV : 33140000-3).

         Προϋπολογισμός δαπάνης  92.728,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

         Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 186904.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 04-04-2023 ημέρα Τρίτη  και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.