Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Συντήρηση Μηχανημάτων Επεξεργασίας Νερού

Διαγωνισμοί | 30/12/2021

 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

       Το Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 31η/28-12-2021 (θέμα 9ο) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την τακτική και έκτακτη συντήρηση συστημάτων νερού του ΓΝΜ για ένα (1) έτος, (CPV : 45259000-7).

       Προϋπολογισμός δαπάνης  20.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

       Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 14-1-2022  ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

       Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ.Πετρέλλης Θεόδωρος           τηλ.2251351357.

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gov.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.