Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Αρχείου

Διαγωνισμοί | 16/12/2021

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

  Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια των υπ’ αριθμ. 28η/22-11-2021 (θέμα 22ο) και 29η/13.12.2021 θέμα 21ο αποφάσεις Δ.Σ, προκηρύσσει διαγωνισμό με την διαδικασία συλλογής κλειστών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για «Παροχή υπηρεσιών για την ψηφιακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» (CPV: 79411000-8).

        Προϋπολογισμός δαπάνης  25.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

        Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 28/12/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

        Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα Τινέλλη Γιάννα  τηλ. 2251026390.

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο  Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.