Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ταινιών Σακχαρου με Συνοδό Εξοπλισμό

Διαγωνισμοί | 12/11/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

      Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 24η/01-10-2021 (θέμα 43ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με τη συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ταινιών σακχάρου με συνοδό εξοπλισμό)  για ένα έτος, (CPV :33124131-2).

       Προϋπολογισμός δαπάνης  9.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

       Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 02-12-2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

         Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται η κα. Τινέλλη Γιαννούλα τηλ. 2251026390.

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.