Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φιλμ Ακτινολογικού

Διαγωνισμοί | 08/10/2021

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡ. 58/2021 α/α συστ.

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ

ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

(ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

Για την προμήθεια ακτινολογικών φιλμ για τις ανάγκες του Νοσοκομείου  Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» για ένα (1)  έτος  µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού ενενήντα εννέα χιλιάδων  επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (99.741,33€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%