Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια–Εγκατάσταση Συστήματος UPS για τις Ανάγκες του Αιμοδυναμικού

Διαγωνισμοί | 14/10/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

         Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 24η/1-10-2021 (θέμα 59ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος UPS για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. (CPV : 31154000-0).
Προϋπολογισμός δαπάνης 35.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 3-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Πανσεληνάς Ευστράτιος   τηλ. 2251021111.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.

                                                                                                       
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ