Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων ΜΤΝ (CPV : 33100000-1)

Διαγωνισμοί | 30/11/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της υπ’ αριθμ. 25η/15-10-2021(θέμα 3ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια δύο (2) μηχανημάτων ΜΤΝ (CPV : 33100000-1).
Προϋπολογισμός δαπάνης 25.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 14-12-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.
Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Χατζηλάμπρου Νικόλαος τηλ. 2251351354.
Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.


                                                                                                        
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
                       
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ