Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ασκών Αίματος

Διαγωνισμοί | 14/10/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

         Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 24η /1-10-2021 (θέμα 40ο) απόφασης ΔΣ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ασκών αίματος  για ένα έτος,  (CPV :3319400-6).

         Προϋπολογισμός δαπάνης  8.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

         Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 26-10-2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

         Γραμματέας του ανωτέρω διαγωνισμού ορίζεται ο κ. Καβούνης Αντώνιος  τηλ. 2251351125

       Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.