Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Ανάθεση της Αποκομιδής-Μεταφορά-Διάθεσης των Ιατρικών Αποβλήτων

Διαγωνισμοί | 13/09/2021

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 16η/9.07.2021 (θέμα 2ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση της αποκομιδής –μεταφοράς – διάθεσης αποστείρωσης και καύσης των Ιατρικών Αποβλήτων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», για ένα (1) έτος .

      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 138878.

       Προϋπολογισμός δαπάνης 240.000,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 24%.

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 20/10/2021 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

       Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στην  αρμόδια  υπάλληλο κα. Τσουλέλλη Αθηνά τηλ. 2251026390 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Χρέη Γραμματέα ασκεί η υπάλληλος κα Καραβασίλη Αθανασία τηλ.2251351534  .

      Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.