Προκήρυξη Διαγωνισμού για Προμήθεια Ορθοπεδικών Υλικών

Διαγωνισμοί | 09/02/2024

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν.3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
2)  Τις διατάξεις του Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις»
3)  Τις διατάξεις του Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
4)  Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «Περί δημοσίου λογιστικού κ.λ.π.»
5) Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).»
6) Το άρθρο 24 του Ν.2198/94 «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις
7)  Τις διατάξεις του Ν.3886/2010 περί Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ
8) Την υπ'αριθμ. 1764/22-10-2024 αναφορά των ορθοπεδικών ιατρών του Νοσοκομείου.
9) Την υπ'αριθμ.1η/25-01-2024 (Θέμα 5ο) απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου.
10) Την υπ'αριθμ. 2η/05-02-2024 (Θέμα 13ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
11) Την υπ'αριθμ. 2890/29-01-2024 απόφαση της επιτροπής κληρώσεων
12) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου,                                                                                                                                                                                  

ζητά την  υποβολή κλειστής προσφοράς για την προμήθεια Ορθοπεδικών υλικών (CPV: 33141700-7), για δημιουργία παρακαταθήκης, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Η διάρκεια της παρακαταθήκης ορίζεται στα δύο (2) έτη.