Προκήρυξη Διαγωνισμού για Παροχή Υπηρεσίας Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Χώρων Πρασίνου, Ιδιοκτησίας του Γ.Ν. Μυτιλήνης ‘‘Βοστάνειο’’

Διαγωνισμοί | 01/04/2024

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος με συλλογή κλειστών προσφορών, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου, ιδιοκτησίας του Γ.Ν. Μυτιλήνης ‘‘Βοστάνειο’’.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία 10 τουλάχιστον ημερών από  την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στη Διαύγεια στο ΚΗΜΔΗΣ και στο Site του Νοσοκομείου.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα με αντίγραφα, σύμφωνα με τους όρους της δια κήρυξης.