Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο της Αποκατάστασης Βλάβων στο Κτίριο ΚΠ

Διαγωνισμοί | 10/09/2021

ο  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 22η/7.9.2021 (θέμα 14ο)  απόφασης Δ.Σ., επαναπροκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της αποκατάστασης των βλαβών σε δομικά στοιχεία και την ενίσχυση των πλακών του Α’ ορόφου του ΚΠ κτιρίου του Γ.Ν. Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , με CPV 45453000-7, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) .

      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 139300.

      Προϋπολογισμός δαπάνης 174.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%.

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις  28/9/2021  ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

      Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στην  αρμόδιο  υπάλληλο κα Μπουντρή Βασιλική  τηλ. 22510-46272 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

      Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.