Προκήρηξη Διαγωνισμού Προμήθειας Ενδοφακών

Διαγωνισμοί | 22/03/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 4η/07-03-2023 (θέμα 7ο) απόφασης Δ.Σ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ενδοφακών (cpv:33731110-7) για ένα (1) έτος, για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος : 188673.

Προϋπολογισμός δαπάνης 102.040,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 9% 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 06-04-2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.