Προκήρηξη Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού χειρουργείου

Διαγωνισμοί | 29/03/2024

 Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 3η/20-02-2024 (θέμα 24ο) απόφασης Δ.Σ, προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» με CPV:33140000-3.

         Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος : 347443.