Προκήρηξη Διαγωνισμού Φύλαξης Νοσοκομείου

Διαγωνισμοί | 12/05/2023

   Το  Γενικό  Νοσοκομείο Μυτιλήνης,  δια της  υπ’ αριθμ. 7η /05.04.2023 (θέμα 34ο) απόφασης Δ.Σ., προκηρύσσει διεθνή ανοικτό  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την  ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της φύλαξης των χώρων του Νοσοκομείου Μυτιλήνης », με CPV 79713000-5, για χρονικό διάστημα  δύο  (2) ετών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή) .

      Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με α/α συστήματος 192747.

       Προϋπολογισμός δαπάνης 651.600,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

      Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις  16/6/2023  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.

       Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στο Νοσοκομείο και στην αρμόδια  υπάλληλο κ. Πρωτούλη Ζαχαρώ τηλ. 22510-26390  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

      Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης  σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.vostanio.gov.gr) στον σύνδεσμο Διαγωνισμοί και στη Διαύγεια.