Επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση συντήρησης των μηχανημάτων του Τεχνητού Νεφρού

Διαγωνισμοί | 29/12/2021

                                                                                      ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Το Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, δια της υπ’ αριθμ. 29/13-12-2021 (θέμα 12) απόφασης ΔΣ, επαναπροκηρύσσει διαγωνισμό με την διαδικασία κλειστών προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση συντήρησης μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού, για ένα έτος, (CPV :50420000-5).

Προϋπολογισμός δαπάνης 27.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από αρμόδια επιτροπή στις 14-01-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Νοσοκομείου.