Αίτημα κατάθεσης κλειστής προσφοράς για την ανάθεση του ελέγχου–συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση των Πυροσβεστήρων του Νοσοκομείου.

Διαγωνισμοί | 05/10/2021

Το Νοσοκομείο Μυτιλήνης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24/10-2021 (θέμα 74) απόφασης  Δ.Σ.,  ζητά την υποβολή  κλειστής προσφοράς για την ανάθεση του ελέγχου –συντήρηση- αναγόμωση και αντικατάσταση  πυροσβεστήρων για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.